REGULAMIN KONKURSU REGINA ALOE VERA

 1. INFORMACJE OGÓLNE O KONKURSIE

 1. Podstawą organizowanego konkursu są przepisy art. 919-921 kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin określa zasady organizacji i udziału w konkursie REGINA ALOE VERA zwany dalej „konkurs”

 3. Organizatorem konkursu jest RITF advnet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnie, adres: ul. Marmurowa 43, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000263865, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, posiadająca NIP: 5242585544, zwana dalej „Organizatorem”

 4. Zleceniodawcą konkursu jest spółka Sofidel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, adres: ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000033166, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 168.400.000,00 zł, posiadająca NIP: 5252150859, zwanej dalej „Sofidel”

 5. W organizacji konkursu uczestniczy również spółka Soffass S.p.A z siedzibą 55016 Porcari – Lucca,Via Fossanuova 59 we Włoszech

 6. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 01.03. 2021 r. do 02.05.2021 r.

 7. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem s trony Internetowej – formularza konkursowego udostępnionego na stronie internetowej Sofidel www.konkurs.regina.eu .

 8. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie opinii/recenzji składającej się maksymalnie z 300 znaków literowo graficznych związanej z użytkowaniem jednego z produktów Sofidel:

- Regina Papier toaletowy Aloe Vera 4 rolki

- Regina Papier toaletowy Aloe Vera 8 rolek

- Regina Papier toaletowy Aloe Vera 12 rolek

- Regina Papier toaletowy Aloe Vera 16 rolek

Oraz przesłanie przygotowanej opinii/recenzji za pośrednictwem formularza kontaktowego konkursu, zwanej dalej „Pracą konkursową”

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWCTWA W KONKURSIE;

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach detalicznych i sklepach Internetowych oferujących produkty Sofidel pod marką Regina.

 2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium Polski.

Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być uczestnikiem konkursu wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na uczestnictwo opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- dokonanie zakupu minimum jednego opakowania z produktów:

 • Regina Papier toaletowy Aloe Vera 4 rolki

 • Regina Papier toaletowy Aloe Vera 8 rolek

 • Regina Papier toaletowy Aloe Vera 12 rolek

 • Regina Papier toaletowy Aloe Vera 16 rolek;

- dokonanie poprawnej rejestracji na stronie konkursu za pomocą Internetowego formularza konkursowego dostępnego na stronie Internetowej konkursu poprzez podanie żądanych danych osobowych (w postaci nicka, adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska oraz daty urodzenia), i aktywacja odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu konkursowym zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej konkursu;

- poprzez aplikację konkursu po dokonaniu rejestracji przesłanie skanu/zdjęcia w formacie jpg (do 3 mb) dowodu zakupu jednego z czterech produktów;

- wykonanie pracy konkursowej i umieszczenie jej w bazie danych strony konkursowej zgodnie z instrukcją wraz przesłaniem „Oświadczenia Autorskiego” w terminie do dnia 02 maja 2021 r. godz. 23.59;

- zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie i zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu konkursowym;

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Sofidel dla celów przeprowadzenia konkursu powoduje wykluczenie z konkursu.

 1. Poprzez akceptację Regulaminu uczestnik konkursu oświadcza i zobowiązuje się:

- że zawartość jego prac konkursowych nie będzie zawierała treści sprzecznych z obowiązujących prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszającymi prawa i uzasadniony interes Organizatora, Sofidel i osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Poprzez akceptację Regulaminu uczestnik konkursu zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Organizator lub Sofidel z tytułu naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu,

- że prace konkursowe nie będą zawierały żadnych treści promocyjnych dotyczących uczestnika konkursu oraz dotyczących innych marek, a także zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką mogą ponieść Organizator oraz Sofidel z tego tytułu.

 1. Po aktywowaniu odpowiedniego pola w formularzu konkursowym prace konkursowe uczestników konkursu wraz z „nickiem” uczestnika podanym przy rejestracji w konkursie zostaną umieszczone w bazie konkursowej na stronie internetowej konkursu, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę, przy czym zgoda obejmuje prawo nieodpłatnej publikacji pracy konkursowej na stronie Internetowej www.konkurs.regina.eu.

 2. Prace konkursowe uczestników będą przechowywane w bazie danych na serwerze Soffass S.p.A w imieniu uczestników konkursu, na ich rzecz i odpowiedzialność. Organizator oraz Sofidel nie ponoszą odpowiedzialności za treści prac konkursowych uczestników konkursu.

 1. Uczestnik konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w konkursie na adres poczty elektronicznej konkurs.regina@ritf.eu z adresu swojej poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji uczestnictwa w konkursie.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sofidel.

 3. Niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie następujących warunków technicznych:

- posiadanie adresu e-mail;

- posiadanie komputera, telefonu, tabletu z połączeniem z siecią Internet

 1. Brak spełnienia minimalnych wymagań technicznych o których mowa w pkt.9 może uniemożliwić uczestnictwo w konkursie.

 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 1. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w 9 etapach:

- etap 1: od 01 marca do 07 marca

- etap 2: od 08 marca do 14 marca

- etap 3: od 15 marca do 21 marca

- etap 4: od 22 marca do 28 marca

- etap 5: od 29 marca do 04 kwietnia

- etap 6: od 05 kwietnia do 11 kwietnia

- etap 7: od 12 kwietnia do 18 kwietnia

- etap 8: 19 kwietnia do 25 kwietnia

- etap 9: od 26 kwietnia do 02 maja

 1. W każdym etapie konkursu Jury konkursowe przyzna nagrody w ilości:

- 1 sztuka smartphone Apple I Phone 12 mini 64 gb w kolorze blue

- 7 sztuk kart przedpłaconych z zasileniem w kwocie 1 000 zł każda

 1. W konkursie biorą udział i zostaną uwzględnione tylko prace spełniające postanowienia niniejszego Regulaminu. W konkursie nie biorą udziału prace wykluczone z konkursu w tym zgłoszone przez osoby małoletnie nie posiadające wymaganej zgody przedstawicieli ustawowych, albo prace naruszające postanowienia Regulaminu.

 2. Lista zdobywców nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu www.konkurs.regina.eu w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia każdego z etapów konkursu.

 1. JURY KONKURSOWE

 1. Organizator w porozumieniu z Sofidel powołuje Jury konkursowe składające się z 3 osób przedstawicieli Organizatora oraz Sofidel.

Do zadać Jury należy:

- weryfikacja nadesłanych prac konkursowych pod względem spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków uczestnictwa w konkursie;

- ocena nadesłanych prac pod względem ich oryginalności, atrakcyjności oraz kreatywności;

- wybór zdobywców nagród;

- udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

2. Jury podejmuje decyzje większością głosów.

 1. KRYTERIA WYŁONIENIA LAUREATÓW

 1. Wybór zdobywców nagród odbędzie się po zakończeniu każdego z 9 etapów.

 2. Jury konkursowe wyłonione przez Organizatora i Sofidel z pośród zgłoszonych w danym etapie prac konkursowych wybierze 8 prac w tym jedną pracę, której przyznane zostanie 1 nagroda główna oraz 7 prac którym zostaną przyznane nagrody dodatkowe. Jednocześnie Jury konkursowe na każdym etapie konkursu dokona dodatkowego wyboru 3 prac rezerwowych, gdy w przypadku nieodebrania przyznanej nagrody wyłonionemu zdobywcy nagrody lub jego wykluczenia pozostała nagroda przypadnie autorowi pracy wybranej z listy rezerwowej pod warunkiem, że spełni wszystkie wymagania regulaminu.

O wyborze osoby z listy rezerwowej decyduje kolejność na liście.

 1. Podstawowym kryterium oceny prac będzie oryginalność, atrakcyjność oraz kreatywność prac.

 1. ZASADY DORĘCZANIA NAGRÓD

 1. W ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia opublikowania listy zdobywców nagród dla każdego z kolejnych etapów konkursu, Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu konkurs.regina@ritf.eu na adres poczty elektronicznej podany przez zdobywcę nagrody przy rejestracji w konkursie.

 2. Po otrzymaniu wiadomości określonej w zdaniu poprzednim, zdobywca nagrody jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do nagrody, skontaktować się z Organizatorem, wysyłając w terminie 7 dni roboczych, wiadomość e-mail na adres konkurs.regina@ritf.eu , w której poda swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania, wraz z załączeniem dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury oraz potwierdzenia transakcji ze sklepu internetowego, co najmniej jednego artykułu zgodnie z treścią pkt III.3 Regulaminu

 3. Warunkiem odbioru przyznanej przez Komisję nagrody jest spełnienie wymagań zgłoszenia opisanych w pkt VII.2 Regulaminu.

 4. Nagrody zostaną przez Organizatora wysłane zdobywcom nagród w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania listy zdobywców nagród, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej przesłanej na adres korespondencyjny wskazany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony przez zdobywcę nagrody własnoręcznym podpisaniem protokołu odbioru w momencie doręczenia nagrody przez kuriera.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zdobywcy nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza na skutek podania błędnego adresu jego zamieszkania.

 6. W przypadku niedoręczenia nagrody Organizator konkursu oraz Sofidel podejmą decyzję o przyznaniu nagrody kolejnemu uczestnikowi.

 1. NAGRODY

 1. W konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

- 9 sztuk smartphone Apple I Phone 12 mini 64 gb w kolorze blue;

- 63 sztuk kart przedpłaconych z zasileniem w kwocie 1000 zł każda.

 1. Niezależnie od ilości zgłoszonych prac konkursowych każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę

 2. Nagrody w konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną

 3. W przypadku, gdy w danym etapie nie zostanie wyczerpana przewidziana pula nagród (np. wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń prac konkursowych, bądź zgłoszenia nie będą spełniać określonych wymogów) pozostałe nagrody zostaną przyznane w kolejnym etapie.

 4. Wszystkie nieprzyznane lub nieodebrane nagrody w całym konkursie pozostaną do dyspozycji Sofidel.

 1. PRAWA WŁANOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się zgłosić do konkursu wyłącznie prace konkursowe będące ich autorstwa i oświadczają, że przysługuje im wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do przesłanej pracy konkursowej tj. prawa autorskie majątkowe, osobiste oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019.1231 t.j. z dnia 03.07.2019 z późn. zm.), prace nie są obciążone żadnymi wadami fizycznymi ani też prawnymi jak również roszczeniami osób trzecich.

 2. Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na swobodne nieodpłatne korzystanie przez Organizatora oraz Sofidel z przesłanej pracy konkursowej w całości lub we fragmentach dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej: www.konkurs.regina.eu

 3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani złożyć oświadczenie („Oświadczenie Autorskie”), że prace konkursowe są ich autorstwa i przysługuje im do nich pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator konkursu jak i Sofidel z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wszelkimi innymi prawami przysługującymi do prac konkursowych. Uczestnicy konkursu zobowiązani są zwolnić Organizatora konkursu oraz Sofidel z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności poprzez zaspokojenie roszczeń osób trzecich i zapłatę stosownego odszkodowania.

 5. Uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową udziela Organizatorowi oraz Sofidel licencji niewyłącznej do korzystania przez Organizatora oraz Sofidel do korzystania z Pracy konkursowej w celach związanych z realizacją konkursu, a także w zakresie objętym postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Z chwilą wyłonienia zdobywców nagród oraz doręczenia przyznanej nagrody Organizator oraz Sofidel na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego nabywają autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w tym poprzez:

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności na stronach Internetowych , Organizatora oraz Sofidel, portalach społecznościowych.

 1. Organizator ma prawo usunięcia pracy konkursowej z bazy danych nie spełniającej wymogów bądź naruszającej interesy zarówno Organizatora jak i Sofidel, a także osoby trzeciej, lub co do której istnieją uzasadnione wątpliwości, co do jej samodzielności i zgodności z prawem.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu można składać listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt I Regulaminu, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja przesłana po tym terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Dla oceny dotrzymania terminu złożenia reklamacji wiążąca jest data stempla pocztowego nadania przesyłki zawierającej reklamację.

 2. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o 7 dni w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

 3. Organizator poinformuje uczestnika konkursu o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie przed upływem 14 dniowego terminu do jej rozpoznania.

 4. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Organizator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez uczestnika konkursu przy rejestracji w konkursie lub adres przedstawiciela ustawowego Uczestnika.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność konkursu wskutek problemów z przysłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest firma Soffass S.p.A, z siedzibą w via Fossanuova n. 59, 55016, Porcari Lucca, Italy, zarejestrowana w rejestrze firm pod numerem IT01829730462.

 2. Administrator danych osobowych uczestników konkursu informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursie oraz odebranie nagrody oraz, że Uczestnikowi konkursu i przedstawicieli ustawowemu uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 3. Uczestnik konkursu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs.regina@ritf.eu o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody.

 4. Dane Uczestników gromadzone są wyłącznie w celu realizacji konkursu określnym w Regulaminie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z przebiegu konkursu oraz z doręczenia nagród zdobywcom nagród Organizator zobowiązany jest sporządzić protokół końcowy konkursu.

 2. Wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019.1387 t.j. z dnia 25.07.2019 r. ).W przypadku gdy przepisy ustawy przewidywać będą powstanie obowiązku podatkowego po stronie uczestnika, do nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości do nagrody, którą Organizator, jako płatnik, przekaże właściwemu organowi na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego

 3. Organizator konkursu jest uprawniony do zmiany Regulaminu konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. O zmianie Regulaminu Organizator informuje na stronie Internetowej konkursu. Zmiana Regulaminu konkursu wymaga akceptacji uczestnika konkursu.

 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej konkursu: www.konkurs.regina.eu .

 5. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: konkurs.regina@ritf.eu dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem z wyłączeniem reklamacji.

 6. Organizator zapewnia, że wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym konkursem będą rozwiązywane przez organizatora polubownie.

 7. Do rozwiązywania sporów mają zastosowanie przepisy prawa polskiego .

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.